Tag Archives: Border

เส้นเขตแดนสยามประเทศ/ Boundaries of Siam

BOOK REVIEW สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี และ อัครพงษ์ ค่ำคูณ ผู้กล่าวอ้างว่ามีความใกล้ชิดเส้นเขตแดนมากกว่าใคร เพราะพากันมีบ้านอยู่แถวๆนั้น ได้รวมเล่ม “เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา” เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้าง “ตัวตน” หรือ ตามศัพท์ของศาสตราจารย์ ธงชัย วินิจจะกูลว่า “ภูมิกายา” ของไทยว่าเป็นมาอย่างไร ปัญหาเรื่องเขตแดนกลายเป็นความขัดแย้งในยุคหลังสงครามเย็นระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านด้วยสาเหตุหลายประการ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเช่นกรณีของไทยและลาว อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความจงใจเช่นในกรณีของไทยกับกัมพูชา แต่ความขัดแย้งนั้นดังที่บรรณาธิการ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการของเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่า สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สุภลักษณ์ ได้ศึกษาและประมวลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนระหว่างไทยและลาวพบว่าเส้นเขตแดนระหว่างสองชาติจะมีความชัดเจนมากในสมัยปัจจุบันแต่ปรากฎว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้ โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นชนวนสงครามระหว่างสองชาติ อัครพงษ์ ได้นำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเส้นเขตแดนไทยและกัมพูชา ผ่านความหมายและคำจำกัดความของคำว่า เขตแดม พรมแดน และชายแดน โดยอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการปรากฎตัวขึ้นของเส้นเขตแดน การศึกษาเรื่องชายแดนระหว่างไทยกับลาวและกัมพูชานั้นแม้จะปรากฎว่ามีการให้ความสำคัญกับปัญหาในเชิงเทคนิกว่าด้วยการกำหนดเส้นเขตแดน … Continue reading

Posted in book review | Tagged , , , , , | Leave a comment

เมื่อไทย-กัมพูชาหันหน้ากันคนละทางฯ

กรณีการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่  4.6  ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารจนเป็นเหตุให้เรื่องที่เคยยุติลงไปแล้วเมื่ 50  ปีก่อนต้องกลับขึ้นสู่ศาลโลก หรือ  International Court of  Justice- ICJ อีกครั้ง ขออนุญาต นำเอาบทความชิ้นนี้ ที่เคยเขียนเอาไว้เมื่อปี  2011  มาให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าใครจะสามารถคิดอะไรต่อได้บ้าง เพราะไม่ว่าคำตัดสินเป็นเช่นไรผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นก็คงจะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปและไทยกับกัมพูชาก็เป็นประเทศ”เพื่อนบ้าน”ที่มีรั้วติดกันอยู่ดี เมื่อไทย-กัมพูชา หันหน้ากันคนละทาง สร้างดาวกันคนละดวง สุทธิดา มะลิแก้ว http://blogazine.in.th/blogs/sutthida/post/3222 เป็นเวลานานหลายสิบปีที่พื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนนั้นไม่ได้ถูกให้ความสนใจ ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่น แม้ต่างตอบตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นพลเมืองของชาติใดหากต้องติดต่อกับทางราชการแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันและทำมาหากินร่วมกันมายาวนาน การเดินข้ามไปข้ามมาในบริเวณนั้นก็มิได้เป็นปัญหา มิได้คิดว่าใครจะเข้ามารุกล้ำดินแดนใคร และในการใช้ชีวิตนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ทว่า บัดนี้มาเกิดกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์บนพื้นที่นี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลทั้งสองประเทศและยังไม่อาจแน่ใจว่าข้อพิพาทนี้จะยุติลงได้เมื่อใด ที่น่าเศร้าคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่นั้นไม่ได้ถูกสร้างโดยคนในพื้นที่และคนในพื้นที่เองไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หากพูดด้วยใจเป็นธรรมแล้วสามารถเรียกได้ว่า ขิงก็ราข่าก็แรงทั้งสองฝ่าย กล่าวคือทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างยึดจุดยืนของตนเองโดยไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง … Continue reading

Posted in opinion | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment