Monthly Archives: July 2017

จากเด็กดอยกินดี สู่ครัวสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

เมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า การนำอาหารชาติพันธู์เข้าสู่เมนูโรงเรียน การทำให้เด็กและชุมชนมีอาหารปลอดสาร ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโครงการ #เด็กดอยกินดีซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก และจากการริเริ่มโครงการนี้ในไม่กี่โรงเรียนก็ไม่แน่นักว่าต่อไปอาจขยายผลไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายแห่งทั่วประเทศก็ได้ และโครงการนี้จะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะทำให้เชียงรายกลายเป็นครัวของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้อย่างไร เชิญติดตามอ่านได้ ตามลิงค์นี้ https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000073489 Advertisements

Posted in lifestyle | Tagged , , | Leave a comment